KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Bircan Turan (“Şirket”) tarafından hazırlanmıştır. Şirket, işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma metninde yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde her zaman güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

a) Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Bircan Turan tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanmakta ve işlenmektedir.

b) Veri Konusu Kişi Grupları

Şirket tarafından, Ziyaretçi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı, kişi gruplarına ilişkin veriler işlenebilmektedir.

c) Veri Kategorileri ve Veri Konusu Kişi Grupları

Anılan kişi gruplarının, kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği ve pazarlama veri kategorilerinde yer alan kişisel verileri işlenebilmektedir. Bu kapsamda;

 • Kimlik kategorisinde; Ziyaretçi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısına ait veriler,
 • İletişim kategorisinde; Ziyaretçi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısına ait veriler,
 • Müşteri İşlem kategorisinde; Ziyaretçi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısına ait veriler,
 • İşlem güvenliği kategorisinde; Ziyaretçi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısına ait veriler,
 • Pazarlama kategorisinde; Ziyaretçi, Ürün veya Hizmet Alan Kişi, Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısına ait veriler

İşlenmektedir.

d) Kişisel Verilerin Hangi Amaç ve Hukuki Dayanak ile İşleneceği

Giyim sektörü özelinde satış işlemleri gerçekleştirme sürecinde ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası, adres, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası (“tckn”), oluşan kişisel verileriniz, sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,

Faturalandırma süreçlerinde; ad soyad, adres, telefon, e-posta, iban numarasından oluşan kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,

Ürün teslim etme sürecinde; ad, soyad, adres, telefon numarasından oluşan kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,  

Ürün veya hizmet alan kişilerin, Şirkete ait web sitesine üye olma sürecinde; ad-soyad, tckn, imza, adres, cep telefonu, e-postadan oluşan kişisel verileriniz sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak,

Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi sürecinde; tckn, ad, soyad, adres, telefon numarası, iban numarası, telefon numarası, e-postadan oluşan kişisel verileriniz, ilgili kişinin destek sürecinde teyidini sağlamak amacıyla ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak,

işlenmektedir.

e) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; “(d)” bölümünde belirtilen işleme amaçlarının gerçekleştirilmesi ile sınırlı olmak üzere Şirket’in;

- Gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerine; mal / hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal / hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, taşınır mal ve kaynakların güvenliğinin temini, operasyonların güvenliğinin temini, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi, eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliği temini,

- Yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, hukuki işlerin takibi ve yürütülmesi

amaçlarıyla aktarılmaktadır.

f) Kişisel Veri Toplama Yöntemi

Kişisel verileriniz, hem tamamen veya kısmen otomatik yollarla hem de veri kayıt sisteminin parçası olan ancak otomatik olmayan yöntemlerle, işbu Aydınlatma Metni’nin (d) başlığında yer verilen amaçlar doğrultusunda;

- Tarafınızla iletişime geçilmesi süreçlerinde toplanan kişisel verileriniz e-posta, kep, web panel gibi dijital yollarla veya telefon görüşmesi ile iletişime geçilmesi halinde ses kaydı alınmak suretiyle,

- Satış, satış destek, satış sonrası takip süreçlerinde toplanan kişisel verileriniz e-posta, web panel gibi dijital yollarla alınmak suretiyle,

- Alıcının ödeme sonuçlandırma sürecinde toplanan kişisel verileriniz e-posta, web panel gibi dijital yollarla alınmak suretiyle,

- Ürün alım satım sürecinde toplanan kişisel verileriniz e-posta, web panel gibi dijital yollarla veya fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla alınmak suretiyle,

- Şirkete üye kazandırma sürecinde toplanan kişisel verileriniz e-posta, web panel gibi dijital yollarla veya fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla alınmak suretiyle,

- Ürün satın alma süreçlerinde toplanan kişisel verileriniz e-posta,  web panel gibi dijital yollarla veya fiziki olarak elden ya da kargo yoluyla alınmak suretiyle,

- Hizmet satış ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi sürecinde toplanan kişisel verileriniz e-posta, web panel gibi dijital yollarla alınmak suretiyle,

toplanmaktadır.

g) İlgili Kişinin KVKK Madde 11’de Sayılan Hakları

İlgili kişi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde sonuçlandıracaktır. Verilecek cevapta on sayfaya kadar ücret alınmayacaktır. On sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirketimiz tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

Bu kapsamda İlgili Kişi;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanma ile ilgili talebinizi, KVKK’nin 13. maddesinin 1. fıkrası ve 30356 sayılı ve 10.03.2018 tarihli Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ gereğince Türkçe ve yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirkete daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Şirketin cevap vermeden önce kimliğinizi doğrulama hakkı saklıdır.

Başvurunuzda;

 1. Adınızın, soyadınızın ve başvuru yazılı ise imzanızın,
 2. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz uyruğunuzun, pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın,

c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın,

d) Talep konunuzun,

bulunması zorunlu olup varsa konuya ilişkin bilgi ve belgelerin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

Yazılı olarak yapmak istediğiniz başvurularınızı, Başvuru Formu’nu doldurarak ve gerekli belgeleri ekleyerek Şirketin Medya Mahallesi, Diclekent Bulvarı, No:92C, Kayapınar/Diyarbakır adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden [email protected] e-posta adresine iletebilirsiniz. Başvuru formuna buradan erişebilirsiniz.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR